U bevindt zich hier: U bevindt zich hier:

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond in het kader van de SER Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en treden in werking op1 januari 2014. 

Definities

  • ARTIKEL 1 - Dienstverlening
  • ARTIKEL 2 - Beschikbaarheid dienstverlening
  • ARTIKEL 3 - Gedrag van consumenten
  • ARTIKEL 4 - Klachten over deelnemers; misleiding
  • ARTIKEL 5 - Bescherming persoonsgegevens
  • ARTIKEL 6 - Aansprakelijkheid
  • ARTIKEL 7 - Opzegging consument
  • ARTIKEL 8 - Klachtenregeling
  • ARTIKEL 9 - Aanvullende bepalingen en wijzigingen

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
datingsite: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald lidmaatschap aangaat met saunadate.com.
deelnemers: de andere consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met saunadate.com.
website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
lidmaatschap: de overeenkomst tussen saunadate.com en een consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van lidmaatschapsgeld .
privacyvoorwaarden: de voorwaarden van saunadate.com met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 1 - DIENSTVERLENING
1. De dienstverlening van saunadate.com bestaat uit het bieden van een onlinemogelijkheid om met andere deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van deelnemers die op grond van door saunadate.com vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. Saunadate.com geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.
2. Saunadate.com geeft geen garantie op succes of op een relatie.
3. Saunadate.com is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft voor het aangaan van het lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de website, zodat de consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
4. Saunadate.com kan aanvullende eisen stellen aan consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de website voor het aangaan van het lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van saunadate.com af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden..
5. Op saunadate.com wordt als eis gesteld dat de minimumleeftijd 18 jaar is. 
6. De mogelijkheid tot het in contact treden met deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald lidmaatschap. Saunadate.com informeert de consument voor het aangaan van het lidmaatschap over de voorwaarden waaronder deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode. Saunadate.com geeft hierover heldere informatie op haar website (homestie) voor het aangaan van het lidmaatschap.
8. Saunadate.com kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de website beschikbaar stellen.
9. Saunadate.com is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.

ARTIKEL 2 . BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING
1. Saunadate.com spant zich in om de dienstverlening aan consumenten zonder storingen te laten verlopen. Saunadate.com kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
2. Als er onderhoud aan de website wordt verricht zal saunadate.com dit, voor zo ver mogelijk, vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN CONSUMENTEN
1. Het is de consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
- bedreigende taal te gebruiken naar deelnemers of naar saunadate.com;
- onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen;
- teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
2. Het is de consument bovendien niet toegestaan om:
- onwaarheden in het profiel te vermelden;
- gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
- meerdere profielen per persoon in te vullen;
- commerciele informatie te verspreiden;
- schade of hinder aan andere deelnemers of saunadate.com toe te brengen;
- rascistische of aanstootgevende uitingen te doen;
- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her-)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer;
- inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
3. Als een consument handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 3.1 of 3.2 kan saunadate.com het lidmaatschap van de consument opzeggen en zijn profiel direct blokkeren of verwijderen zonder dat dar een vergoeding tegenover staat. Saunadate.com stelt de consument direct op de hoogte van de blokkade of verwijdering. Dit onder vermelding van de reden.
4. De consument accepteert dat saunadatecom, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens  kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van de artikelen 3.1 en 3.2.

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING
1. Wanneer saunadate.com een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij, indien nodig, gepaste maatregelen (zie artikel 3.3.). Saunadate.com spant zich in om profielen van consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers, te verwijderen of te blokkeren.
2. Saunadate.com spant zich in om consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door deelnemers op saunadate.com. 

ARTIKEL 5 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
1. Op het gebruik van saunadate.com zijn de privacyvoorwaarden van saunadate.com van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de consument worden verwerkt. Saunadate.com houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy (AVG) en de cookie-wetgeving. 
2. Als er bij saunadate.com een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels, genoemd in de artikelen 3.1 en 3.2, en andere deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder, dan is saunadate.com gerechtigd om kennis te nemen van de via saunadate.com tussen deelnemers uitgewisselde gegevens. De betreffende deelnemers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID
1. Saunadate.com is tegenover consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de algemene voorwaarden, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan saunadate.com (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een overmachtsituatie).
2. De consument is tegenover saunadate.com aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de consument kan worden toegerekend. Dit ter beoordeling aan saunadate.com.

ARTIKEL 7 - OPZEGGING CONSUMENT
1. Een betaald lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan het lidmaatschap worden verlengd. Er wordt een mail verzonden met daarin aangegeven dat het lidmaatschap afloopt. 
2. Ongeacht of het (betaalde) lidmaatschap is opgezegd, deactiveert saunadate op verzoek van de consument te allen tijde het profiel van de consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de consument.
3. Het is voor de consument niet mogelijk, na het betalen van het lidmaatschapgeld, het lidmaatschapsgeld terug te vorderen.  
4. Saunadate.com behoudt zich het recht voor, wanneer een account is aangemaakt met een naar zijn mening onacceptabele profielnaam, profiel of zoekcriteria, dit account te verwijderen met kennisgeving van de reden aan de consument. Er vindt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 8 - KLACHTENREGELING
Saunadate.com zal binnen 5 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht reageren.

ARTIKEL 9 - AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN
1. Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van consumenten zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zondanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2. De algemene voorwaarden van saunadate.com kunnen alleen worden gewijzigd in overleg met de Consumentenbond. 

 

Saunadate.com is een onderdeel van Wilbopay BV, KvK nr. 65793935 gevestigd aan de Waterdelweg 4 te 5427 LS Boekel.  BTW nr. NL856262274b01